Vítám Vás na svých webových stránkách.

 

Jsem odhadce a soudní znalec v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace nemovitosti. Provádím znalecké posudky a odhady nemovitostí.

 

Znalecké posudky, ocenění nemovitostí, tržní ocenění či jiné odhady nemovitostí zpracovávám pro státní a soukromé instituce, firmy, banky, stavební spořitelny, advokátní a notářské kanceláře, finanční úřady, realitní kanceláře, soudní exekutory, soudy, dražební kanceláře, správce konkursní podstaty, jiné fyzické a právnické osoby.

 

Samozřejmou součástí znalecké činnosti je mlčenlivost o skutečnostech souvisejících s oceňovaným majetkem.

 

Jsem pro vás připravena vypracovat znalecké posudky, ocenění nemovitostí, tržní ocenění či jiné odhady nemovitostí za příznivé ceny.

 

Pro své klienty provádím:

 • Tržní ocenění nemovitosti
 • Úřední ocenění nemovitosti
 • Znalecké posudky nemovitostí
 • Jiné odhady cen nemovitostí

 

Tržní ocenění nemovitosti se používá pro stanovení tržní hodnoty (obvyklé ceny) nemovitosti. Tržní odhad udává reálnou cenu nemovitosti v daném místě, aktuálním čase a stavu. Obvykle se tedy tržní ocenění nemovitosti užívá pro účely úvěrového řízení u bank a hypotečních ústavů, pro účely dědického řízení pro převod nemovitostí nabytých dědictvím, při mimosoudním vyrovnání majetku, pro účely majetkoprávního vypořádání, při soudním vypořádání majetku, včetně zrušení společného jmění manželů pro rozvodové řízení, pro potřeby exekučního řízení, apod.

 

Úřední ocenění nemovitosti je způsob ocenění, kdy se nemovitost oceňuje dle cenového předpisu. To znamená, že se pro ocenění použijí přesně dané postupy a metody. Ocenění nemovitosti administrativní cenou je nejčastější pro daňové účely (např. pro výpočet daně z převodu nemovitostí nebo daně darovací).

  

Znalecký posudek může podávat pouze znalec, který byl jmenován ministrem spravedlnosti pro konkrétní obor nebo předsedou krajského soudu a odvětví. Odhadcem je naopak osoba, která splnila podmínky živnostenského zákona pro možnost zpracování tzv. odhadů. Znalecký posudek je svým významem jiným posouzením určité skutečnosti, než je odhad. Budete-li např. prodávat určitou nemovitost, pak pro potřeby zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů, budete potřebovat znalecký posudek, který za účelem odvedení daně z prodeje nemovitosti stanoví její hodnotu. Tato hodnota je však hodnotou, která slouží právě pro potřeby finančního úřadu, který jejím prostřednictvím zjišťuje, zda nebyla účelově snížena kupní cena ve smlouvě, a tím zároveň účelově snížena daň z převodu nemovitosti. Tato cena ale není rozhodně cenou tržní. To znamená, že např. nezohledňuje, že v okolí nemovitosti je krásný park, nebo naopak že v její blízkosti je skládka s odpadem. Odhad tržní ceny nemovitosti si tak nechávají zpracovat např. banky v okamžiku, kdy klientovi poskytují hypotéku na určitou nemovitost a chtějí mít jistotu, že daná nemovitost má skutečně takovou cenu, resp. že se dá za takovou cenu prodat.

 

Předmětem oceňování je

 • oceňování bytů a nebytových prostor
 • oceňování rodinných domů, rekreačních chalup, rekreačních domků
 • oceňování pozemků
 • oceňování rekreačních chat a zahrádkářských chat
 • oceňování trvalých porostů
 • oceňování věcných břemen
 • oceňování garáží

Pro zpracování znaleckých posudků, oceňování nemovitostí, tržní ocenění či jiné odhady ceny nemovitostí mám níže uvedenou kvalifikaci

 • vystudovala jsem stavební fakultu, VŠB – Technické univerzity Ostrava
 • absolvovala jsem specializační studium technického znalectví v oboru oceňování nemovitostí na Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně
 • mám živnostenské oprávnění pro oceňování nemovitostí
 • jsem soudní znalec v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí

 

Znalecké posudky, ocenění nemovitostí, tržní ocenění či jiné odhady nemovitostí zpracovávám dle potřeby objednavatele převážně v rámci kraje Olomouckého.

Ing. Martina Ondrůšková

soudní znalec v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí